வேலை வாய்ப்புகள்

உயர் தரத்தில் ஆங்கிலம் தேவையில்லை..உடனே விண்ணப்பியுங்கள்...

விண்ணப்பதாரர் கணினி சொல் எழுத்தறிவு தொடர்பாக மூன்றாம் நிலை மற்றும் தொழிற்கல்வி ஆணைக்குழுவில் பதிவு செய்துள்ள நிறுவனமொன்றில் (Computer Application Assistant - NVQ Level 03 அல்லது

அரசாங்க திணைக்களம் மற்றும் தொழில் அமைச்சுக்களில் வேலை வெற்றிடங்கள்

இலங்கை மின்சார சபை மற்றும் கமத்தொழில் அமைச்சு ,பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு ஆகியவற்றில் வேலை வெற்றிடங்கள் உள்ளன